Quantcast

กฎหมายแรงงาน

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

กฎหมายแรงงาน

zheta
หากลูกจ้างได้ทำงานให้นายจ้างโดยได้ตกลงอัตราค่าแรงงานเห็นพร้อมตรงกันว่าให้คิดค่าแรงเป็นรายวันแต่จ่ายเงินเป็นรายเดือน ในระหว่างเดือนลูกจ้างได้ล่วงเวลางานออกไปอีกวันละหลายชั่วโมงเนื่องจากเป็นงานที่ไม่สามารถกำหนดเวลาเลิกที่แน่นอนได้เมื่อถึงเวลารับเงินลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าล่วงเวลาที่เกินมาเพราะนายจ้างอ้างว่าได้ตกลงทำงานกันเป็นรายวันไม่ได้ตกลงว่าจะจ่ายค่าล่วงเวลาพิเศษแต่วันใดที่ลูกจ้างทำงานไม่เต็มเวลาหรือเข้างานสายนายจ้างกลับหักเงินค่าจ้างเพราะถือว่าทำงานไม่เต็มเวลาจึงจ่ายให้ตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นรายวันเท่านั้น
อยากทราบว่าลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องเงินค่าล่วงเวลาได้หรือไม่ตามกฎหมายแรงงาน
รบกวนวิเคราะห์อย่างละเอียดพร้อมยกมาตราด้วยนะค่ะต้องนำมาทำรายงานนะค่ะ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กฎหมายแรงงาน

ป
+++++++++++
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: กฎหมายแรงงาน

ป
In reply to this post by zheta
     มาตรา ๒๓ [๑๓]  ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
     ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
     ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

     มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น

     มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจำหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงาน นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป

     กรณีที่ท่านสอบถามมา  ตามข้อกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีคำตอบให้ทั้งหมดแล้ว
                                                                                       ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก
Loading...